nhà > Về chúng tôi >Phong cách nhân viên

Phong cách nhân viên

Sự kiện này đã làm phong phú thêm cuộc sống của nhân viên, đồng thời nâng cao khả năng giao tiếp giữa các bộ phận và sự cộng tác, để gia đình này trở nên hài hòa đổi mới hơn, để nâng cao hơn nữa sự gắn kết của công ty.